Partnering

Låt oss hjälpa er att genomföra partneringprojekt!

Vi är en helt oberoende part som hjälper er att handla upp och genomföra byggnadsprojekt i samarbetsformen partnering. Vi kan partnering och tillämpar den ursprungliga formen – ett djupgående samarbete med öppenhet och delaktighet av alla inblandade. Det betyder att såväl byggherre, entreprenörer, konsulter och brukare tillsammans arbetar endast för projektets bästa.

Vi kan hjälpa er med:

  • Programhandling
  • Upphandling
  • Partneringansvarig
  • Partneringledning

Genom att samarbeta med oss på ArchiCon får ni inte bara en kompetent partneringresurs. Vi är också i grunden arkitekter och byggprojektledare – kunskaper som vi utnyttjar inom partneringprojektets alla skeden för att skapa den byggnaden ni vill ha. Inte bara vad gäller utseende, kvalitet och funktion, utan även till rätt pris. Vi besitter helt enkelt kunskaper och erfarenheter som gör oss till unika i rollen som partneringkonsulter – en neutral part som endast värnar om projektets bästa genom att bidra med sina kunskaper.

Läs mer om våra tjänster inom Partnering

Programhandling

En väl genomarbetad programhandling är centralt för ett lyckat partneringprojekt. Grunden är en noggrann analys av såväl beställarens som brukarens krav och önskemål som sätter tydliga ramar. Det ger en röd tråd genom hela bygget vilket borgar för ett gott slutresultat. Här kan vi vara till stor hjälp. Eftersom vi i grunden är arkitekter och byggprojektledare är vi bra på att lyssna och konkretisera era behov. Vi kan även utvärdera olika tomters ändamålsenlighet i ett tidigt skede samt ta fram en grovskiss för den aktuella byggnaden. Allt för att du ska få en så komplett programhandling som möjligt och därmed göra en välgrundad partneringupphandling.

Upphandling

En lyckad partneringupphandling kräver rätt kompetens. Vi lägger tyngdpunkten på deltagarnas lämplighet, något vi anser är den viktigaste aspekten i ett lyckat partneringprojekt. Dessutom har vi lång erfarenhet av att upprätta förfrågningsunderlag och har deltagit som konsulter i partneringprojekt. Det gör att vi kan hjälpa er att upprätta förfrågningsunderlag som är effektiva och balanserat selektiva, både för anbudsgivare och för beställare. Vi deltar även i urvalsprocessen och hjälper till med att sammanställa och utvärdera anbuden.

Partneringansvarig

En Partneringansvarig är den som har det övergripande ansvaret för partneringsamarbetet. Den Partneringansvarige är en neutral part vars enda syfte är att värna om projektets bästa med hänsyn till estetik, funktion, kvalitet och ekonomi.
Som Partneringansvarig är vi med under hela partneringprocessen, från framtagandet av programhandling till erfarenhetsåterföringen vid färdig byggnad. Detta innebär bland annat att vi under projekteringsskedet styr tillsammans med entreprenörens projekteringsledare projekteringen, sitter med i styrgruppen samt kontinuerligt stämmer av med partneringledaren (se nedan) om hur samarbetet går. Vår neutralitet gör att vi kan informera på ett opartiskt sätt och medla mellan parterna om det så behövs – allt för att projektet ska flyta på smidigt och effektivt. När byggnaden är uppförd så ansvarar vi för att ta fram och sammanställa en projektutvärdering så att alla skall kunna ta del av erfarenheterna i projektet.

Partneringledare

Som neutral partneringledare är det vi som i praktiken driver själva partneringsamarbetet i projektet. Vi arbetar gentemot beställarens och entreprenörens ombud, tillsammans är vi kärnan i projektgruppen. Vi informerar och lär alla inblandade om partnering, håller workshops, försöker få alla att lära känna varandra och arbeta bra tillsammans – allt för projektets bästa.
Under projektet stämmer vi kontinuerligt av och utvärderar hur själva samarbetet fungerar.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/77/171277/archicon.se/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399